Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HEBBUZZ PLAAGDIER ADVIES & BESTRIJDING

 

Artikel 1: Algemene Voorwaarden.

Alle aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten, evenals de uitvoering van bestrijdingswerkzaamheden, incl. het opstallen van adviezen en plannen van aanpak, als ook biobestrijdingswerkzaamheden, hierna ook nader aan te duiden als bestrijdingswerkzaamheden of werkzaamheden, geschieden uitsluitend onder deze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Door het vertrekken van een opdracht tot uitvoering van werkzaamheden (alles in de breedste zin des woords) gaat de opdrachtgever met het toepassen van deze algemene Voorwaarden akkoord. Wanneer in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken over bestrijdingswerkzaamheden, kan dit laatste kan ook worden gelezen als wering en/of beheersing welke afhankelijk is van de opdracht.

Artikel 2: Offertes en overeenkomst.

Tenzij anders het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, zijn alle offertes vrijblijvend. Een overeenkomst met opdrachtgever wordt geacht te zijn tot stand te zijn gekomen nadat de order schriftelijk is bevestigd, dan wel bij gebreke daarvan, zodra de uitvoering van de opdracht is begonnen.

Artikel 3: Prijzen.

Na of voor het verrichten van de bestrijdingswerkzaamheden zal de daarvoor overeengekomen prijs in rekening worden gebracht. In geval van wijzigingen in de overeengekomen prijs, als gevolg van prijsbepalende factoren, na de offerte dan wel na het sluiten van de overeenkomst, behoudt Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding zich het recht voor deze wijzigingen aan de opdrachtgever door te berekenen. De prijs kan bestaan uit o.a. een vergoeding van de (advies)werkzaamheden, de geleverde diensten dan wel materialen, in welke vorm en op welke wijze dan ook. Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding behoudt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen aan te passen aan de hand van de gepubliceerde CBS Prijsindex.

Artikel 4: Uitvoering van de werkzaamheden.

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd onder de voorwaarden en condities als tussen Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding en opdrachtgever overeengekomen.

De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat alle aanwijzingen van of namens dan wel Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding, die verband houden met de werkzaamheden en het op zo verantwoord mogelijke wijze uitgevoerd daarvan, worden opgevolgd.

De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding met de werkzaamheden, na aankomst direct kan aanvangen. Een (eventuele) weigering door de opdrachtgever om toegang ter verlenen, ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting de overeengekomen prijs te voldoen.

Mocht uitvoering van de werkzaamheden niet of tijdig kunnen plaatsvinden door een oorzaak die binnen de risicosfeer van de opdrachtgever ligt, zal de opdrachtgever de daardoor ontstane schade aan Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding vergoeden en haar in staat stellen op nader over te komen tijdstippen de betreffende werkzaamheden te verrichten.

Voor het geval de oorzaak van het niet of niet tijdig uitvoeren binnen de risicosfeer van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding ligt, zal deze zo spoedig als mogelijk is (alsnog) tot uitvoering van de werkzaamheden komen en, mocht sprake zijn van schuld en/of aansprakelijkheid aan de zijde van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding en opdrachtgever als gevolg hiervan schade hebben geleden, zal Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding deze schade vergoeden.

Echter, de hoogte van deze schadevergoeding is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden (de overeengekomen prijs voor de werkzaamheden).

Indien, als gevolg van een of meer oorzaken, die niet binnen de risicosfeer van een der partijen ligt, de uitvoering niet of niet tijdig plaats vindt, zal in overleg met de opdrachtgever de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden zonder dat over en weer enige vergoeding van schade kan worden gevorderd. Onder niet binnen de risicosfeer van een der partijen liggen oorzaken worden verstand: oorlog, revolutie, storingen in de geregelde aanvoer van de grond – en hulpstoffen, water en elektriciteit, stakingen, bedrijfsbezetting, brand en weersomstandigheden die een verantwoorde uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden beletten, alsook epidemieën of pandemieën.

Artikel 5: Extra kosten, meer – en minderwerk.

Kosten, die ontstaan doordat de opdrachtgever in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4, voor rekening van opdrachtgever en zullen aan opdrachtgever als extra kosten in rekening worden gebracht.

Wanner sprake is van meer en/of minderwerk zal bij de opdracht, dan wel aan het einde van de werkzaamheden in rekening worden gebracht. Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding zal het meer en/of minderwerk naar redelijkheid en billijkheid in rekening brengen, tenzij partijen vooraf schriftelijke andersluidende afspraken hebben gemaakt.

Tot meerwerk behoren, doch niet uitsluitend: alle werkzaamheden en leveringen, die niet in de overeenkomst zijn opgenomen en door de opdrachtgever worden verlangd.

Artikel 6: Betaling.

De facturering van de werkzaamheden, verricht voor de opdrachtgever geschiedt per maand, achteraf, tenzij partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen. De betaaltermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven tijdig te betalen, is deze een rente verschuldigd van 15% op jaarbasis, te rekenen van de 15e dag na facturatiedatum.

In afwijking van het voorgaande is Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding gerechtigd contante betaling te verlangen van de opdrachtgever. Ook is Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding gerechtigd, in het geval producten worden geleverd, betaling voor levering van deze producten en/of materialen te verlangen.

Incassokosten, verschuldigd om reden dat opdrachtgever in gebreke is gesteld, komen voor rekening van opdrachtgever en bedragen 15% van de factuurbedragen.

Artikel 7: Reclame.

Reclames betreffende de uitvoering of de kwaliteit van de geleverde producten en/of diensten dan wel werkzaamheden dienen binnen 7 werkdagen na de uitvoering schriftelijk te worden ingediend bij Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding, bij gebreke waarvan elk recht van de opdrachtgever ter zake zal zijn vervallen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Hangende de behandeling van de hiervoor genoemde reclames, dient de opdrachtgever zijn of haar verplichtingen na te komen. Het indienen van een reclame heeft geen opschortende werking.

Artikel 8: Beëindiging en niet – nakoming.

Indien niet – nakoming van de werkzaamheden te wijten is aan een van de oorzaken als genoemd in artikel 4, zal de niet-nakoming geacht worden het gevolg te zijn van overmacht.

In het geval bij een der partijen sprake is van (i) surseance van betaling, (i) het in staat van faillissement zijn verklaard, (iii) dan wel sprake is van toepassing van de W.S.N.P., of (iv) sprake is van toepassing van de W.H.O.A., heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten dan wel te ontbinden, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd alle aan hem/haar verder toekomende rechten.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en Garanties.

Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding is niet aansprakelijk voor schade die bij of in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden mocht ontstaan aan zaken van de opdrachtgever of van derden of aan personen, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de kant van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding. In dit laatste geval zal de aansprakelijkheid het bedrag waartegen de werkzaamheden zijn verricht niet te boven gaan.

Iedere aansprakelijkheid is verder beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uitbetaald wordt door de aansprakelijkheidsverzekering afgesloten door Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding. Een kopie van deze polis ligt ter inzage op het kantoor van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding.

Tevens is iedere aansprakelijkheid van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding voor schade die ontstaan ten gevolge van de geleverde producten is uitgesloten, tenzij deze zijn oorzaak vindt in een grove fout of nalatigheid aan de zijde van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding. In dat geval zal de aansprakelijkheid in elk geval beperkt zijn tot het bedrag waartegen het betreffende product is verkocht en geleverd.

Garanties ter zake de door Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding verkochte en geleverde producten of diensten, betreffende de kwaliteit van deze producten, dan wel de uitgevoerde werkzaamheden gelden alleen als deze schriftelijk en uitdrukkelijk in de vorm van een garantieclaim zijn ingediend en wel binnen 14 dagen dat deze is ontdekt.

Artikel 10: Levering en eigendomsoverdracht.

De producten worden afgeleverd af magazijn van Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding. De aangegeven leverdatum zal gelden als een streefdatum, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra de opdrachtgever dan wel koper bericht ontvangt dat de producten voor aflevering gereedliggen, dan wel bij gebreke daarvan, vanaf het tijdstip van aflevering, zullen de producten voor rekening en risico van opdrachtgever dan wel koper zijn.

De eigendom van de verkochte en geleverde producten zal op opdrachtgever dan wel koper overgaan op het tijdstip waarop Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding volledige betaling heeft ontvangen van het met betrekking tot die producten gefactureerde bedrag, dan wel elk ander bedrag dat opdrachtgever dan wel koper nog verschuldigd is te voldoen aan (Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding).

 

Artikel 11: Rechtskeuze en Forum.

Geschillen tussen Hebbuzz Plaagdier Advies & Bestrijding en opdrachtgever dan wel koper die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden voorgelegd aan de (absoluut) bevoegde rechter in Assen, Rechtbank Noord – Nederland. Nederlands recht is van toepassing.